ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

เอกสารฉบับสมบูรณ์ (เพื่อความถูกต้องและปรับปรุงล่าสุด กรุณาตรวจสอบที่ http://www.mict.go.th/comprice ทุกครั้งเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง) ข้อมูลด้านล่างตรวจสอบล่าสุด เมื่อ 10 เม.ย. 56
1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ยังไม่กำหนด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 10 เมษายน 2013 เวลา 11:49 น.)