ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 16 รายการ
ดาวน์โหลดที่นี่

  • กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ งานธุรการ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักการระบายน้ำ กทม. 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  • กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ปรากฎว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฎว่าผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่ เป็นธรรม ในวันที่ 10 ม.ค. 2557 เวลา 11.00 น.

  • กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 ม.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

  • ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานธุรการ กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักการระบายน้ำ กทม. 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248 7750 ในวันและเวลาราชการ