กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือที่ กท 0403/ว211
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ความว่าขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0201.2/ว 3993 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เรื่องคำอธิบายการพิมพ์
หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ตัวอย่างการพิมพ์ มาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งการ
     ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแผ่นแบบ (Template)
มาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตราได้ที่
www.opm.go.th ซึ่งจัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     หรือดาวน์โหลดแผ่นแบบ (Template) ในเบื้องต้นซึ่งเป็นไฟล์ template.zip
ที่ทางกองบริการระบบคอมพิวเตอร์รวบรวมไว้ให้

----------------------ดาวน์โหลด Template ที่นี่---------------------